top of page

Adatkezelési Tájékoztató

1. Bevezetés

A Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány (székhelye: 1084 Budapest, Víg utca 11-13. 7/1., a továbbiakban: „FrenÁk Társulat” vagy „adatkezelő”) működésének célja egyrészt a magyar és francia kortárs tánc- és színházi kultúra elősegítése. A FrenÁkTársulat szerepet vállal alkotóműhelyek létrehozásában és működtetésében, előadásokat szervez Magyarországon és külföldön. Célja a táncpedagógus képzés támogatása mellett a fiatal tehetséges táncművészek tanulmányinak ösztönzése itthon és külföldön. Céljai közé sorolandó még a kortárs tánc népszerűsítése nyilvános demonstrációk formájában.

 

A FrenÁk Társulat, mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató”, vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön mint az adatkezelés érintettjének személyes adatait (a továbbiakban mint „érintett”). A FrenÁk Társulat adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.

 

Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal a jelen szabályzat Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken, hogy megválaszolhassuk kérdéseit.

 

A FrenÁk Társulat kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak biztonságban tartása érdekében a FrenÁk Társulat megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve tevékenysége szerint.

 

Jelen tájékoztató ismerteti a FrenÁk Társulat adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak.

 

A FrenÁk Társulat által megvalósuló adatkezelésben több személy, illetve szereplő vesz részt. Az Ön személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az adatkezelő a FrenÁk Társulat.

 

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Az adatkezelés kapcsán a FrenÁk Társulat igénybe veheti további vállalkozások segítségét az adatkezelési célok végrehajtásában (pl.: házhozszállítás, könyvelés, szerverszolgáltatás, stb.). Ilyen esetben közreműködő partner vállalkozás az Ön személyes adatainak kezelésében adatfeldolgozóként vesz részt.

 

Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, illetve az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, illetve nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit.

 

Az adatkezelésért az érintettek felé elsősorban az adatkezelő Alapítvány tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Az adatkezelő által elkövetett hibákért kizárólag maga az adatkezelő felel. A FrenÁk Társulat tehát közvetlenül Öntől kapja meg az Ön személyes adatait.

 

Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, vagyis a FrenÁk Társulat a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Az egyes adatkezelések

 

2.1. A FrenÁk Társulat szerződő partnereivel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja

A FrenÁkTársulat számos szerződést köt működése során, a célja elősegítése érdekében. Leggyakrabban a FrenÁk Társulat díszlettervezővel, reklám design tervezővel, kommunikációs szakértővel, hangtechnikussal köt szerződést. Amennyiben Ön a FrenÁk Társulat szerződő partnere, úgy az Ön személyes adatait kezeli a FrenÁk Társulat a szerződés létrejötte és teljesítése érdekében.

 

Az adatkezelés várható hatása az érintettre

Az érintett számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés az Alapítvánnyal fennálló szerződés megkötése és teljesítése érdekében szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány székhely és levelezési cím: 1084 Budapest, Víg utca 11-13. 7/1

e-mail cím: management@frenak.hu

telefonszám:+36 30 617 6939

web: https://www.frenak.hu/

A FrenÁk Társulat képviselője dr. Horváth Nóra.

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Akik az Alapítvánnyal a céljai elérése érdekében szerződést kötnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az Alapítvánnyal szerződést kötő felek.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a FrenÁk Társulat a szerződés létrejötte és teljesítése érdekében:

 

Természetes személy partner esetén

Személyazonosító adatok: Partner neve, címe

Kapcsolattartási adatok: Partner e-mail címe, telefonszáma

 

Jogi személy partner esetén:

Személyazonosító adatok: Partner cégneve, székhelye, Partner képviselőjének neve

Kapcsolattartási adatok: Partner cég e-mail címe, telefonszáma, Partner cég képviselőjének e-mail címe, telefonszáma,

 

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

A szerződő partnerrel fennálló szerződés megszűnését követően az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

Ki férhet hozzá az érintett személyes adataihoz

Az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző FrenÁk Társulat és munkatársai, valamint a FrenÁk Társulat tevékenységében megbízási jogviszony alapján részt vevő személyek férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

 

Támogató szervezetek.

Amennyiben többet szeretne megtudni a Támogató szervezetekről, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz.

 

Az érintett köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles a személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fog tudni szerződést kötni a FrenÁk Társulattal és nem fog tudni közreműködni a FrenÁk Társulat céljainak elérésében. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

Az érintett adatait elsősorban a szerződés fennállása alatt kezeljük.

 

Amennyiben az Ön és az adatkezelő között fennálló szerződéssel összefüggésben a FrenÁk Társulatnak támogatási szerződése áll fent egy támogató szervezettel, úgy az Ön személyes adatai a támogatási szerződésben meghatározott határidőig kerülnek tárolásra. Amennyiben a támogatási szerződésben meghatározott időtartamról bővebb információt szeretne megtudni, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

Az érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

2.2. A FrenÁk Társulat fotográfusaival összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja

A FrenÁk Társulat előadásairól, kép-és hangfelvétel készül, melynek keretében a FrenÁk Társulat szerződést köt számos fotográfussal.

A FrenÁkTársulat egyes előadásainak főpróbájára fotográfusokat hív az előadás népszerűsítése érdekében, ekkor a fotográfusok részére a FrenÁk Társulat fotózási feltételeket határoz meg, tekintve, hogy az előadásokon előfordulhat, hogy a művészek a megszokottnál kevesebb ruhát viselnek, amelyekkel összefüggésben visszaélések merültek fel az elkészült felvételek felhasználásával összefüggésben.

Amennyiben Ön a FrenÁk Társulat fotográfusa, úgy az Ön személyes adatait kezeli a FrenÁk Társulat a fotográfusi szerződés, és fotográfusi feltételek létrejötte és teljesítése érdekében.

 

Az adatkezelés várható hatása az érintettre

Az érintett számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a FrenÁk Társulattal fennálló szerződés megkötése és teljesítése, valamint a fotográfusi feltételek teljesítése érdekében szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány székhely és levelezési cím: 1084 Budapest, Víg utca 11-13. 7/1

e-mail cím: management@frenak.hu

telefonszám:+36 30 617 6939

web: https://www.frenak.hu/

A FrenÁk Társulat képviselője dr. Horváth Nóra.

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a FrenÁk Társulattal szerződést kötő fotográfusok, valamint a fotográfusi feltételeket elfogadó fotográfusok.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a FrenÁk Társulat a szerződés megkötése és teljesítése, valamint a fotográfusi feltételek teljesítése érdekében:

 

Természetes személy partner esetén

Személyazonosító adatok: fotográfus neve, címe

Kapcsolattartási adatok: fotográfus e-mail címe, telefonszáma

 

Jogi személy partner esetén:

Személyazonosító adatok: fotográfus cégneve, székhelye, képviselőjének neve

Kapcsolattartási adatok: fotográfus jogi személy e-mail címe, telefonszáma, fotográfus jogi személy képviselőjének e-mail címe, telefonszáma

 

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése a fotográfusi szerződés és fotográfusi feltételek teljesítéséhez szükséges. Személyes adatait kizárólag a fotográfusi szerződés és fotográfusi feltételek teljesítésével összefüggésben kezeljük.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

A fotográfussal fennálló szerződés megszűnését követően az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

Ki férhet hozzá az érintett személyes adataihoz

Az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző FrenÁk Társulat és munkatársai, valamint a FrenÁk Társulat tevékenységében megbízási jogviszony alapján részt vevő személyek férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

 

Támogató szervezetek.

Amennyiben többet szeretne megtudni a Támogató szervezetekről, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz.

 

Az érintett köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles a személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fog tudni fényképket készteni a FrenÁk Társulatnál és nem fog tudni közreműködni a FrenÁk Társulat céljainak elérésében. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

Az érintett adatait elsősorban a szerződés fennállása alatt kezeljük.

 

Amennyiben az Ön és az adatkezelő között fennálló szerződéssel összefüggésben a FrenÁk Társulatnak támogatási szerződése áll fent egy támogató szervezettel, úgy az Ön személyes adatai a támogatási szerződésben meghatározott határidőig kerülnek tárolásra. Amennyiben a támogatási szerződésben meghatározott időtartamról bővebb információt szeretne megtudni, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

Az érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

2.3. A FrenÁk Társulat workshopjaival és képzési műhelyeivel összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja

A FrenÁk Társulat időközönként workshopokat és képzési műhelyeket szervez (továbbiakban: Műhelyek). Amennyiben Ön részt vesz a FrenÁk Társulat Műhelyein úgy az adatkezelő FrenÁk Társulat a Műhelyeken való részvétele érdekében kezeli személyes adatait.

 

Az adatkezelés várható hatása az érintettre

Az érintett számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a FrenÁk Társulat Műhelyein való részvétel érdekében szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány székhely és levelezési cím: 1084 Budapest, Víg utca 11-13. 7/1

e-mail cím: management@frenak.hu

telefonszám: +36 30 617 6939

web: https://www.frenak.hu/

A FrenÁk Társulat képviselője dr. Horváth Nóra.

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A FrenÁk Társulat Műhelyeire jelentkezők. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a Műhelyeken részt vevők.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a FrenÁk Társulat a Műhelyeken való részvétel érdekében:

Személyazonosító adatok: résztvevő neve, címe

Kapcsolattartási adatok: résztvevő telefonszáma, e-mail címe

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás a jelentkezés módjától függően papír alapon vagy elektronikusan történik.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

Amennyiben a Műhelyek tekintetében támogatási szerződés kerül megkötésre, úgy a jogalap a GDPR 6. cikk (1) f) pont szerinti adatkezelés, az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

Ki férhet hozzá az érintett személyes adataihoz

Az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző FrenÁk Társulat és munkatársai, valamint a FrenÁk Társulat tevékenységében megbízási jogviszony alapján részt vevő személyek férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

 

Műhelyeket támogató szervezetek.

Amennyiben többet szeretne megtudni a Műhelyeket támogató szervezetről, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz.

 

Az érintett köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, Ön nem fog tudni részt venni a FrenÁk Társulat Műhelyein. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

Az Ön személyes adatait a FrenÁk Társulat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

Azonban ha a Műhelyek támogatással kerülnek megvalósításra, úgy abban az esetben az Ön személyes adatait a FrenÁk Társulat jogos érdek alapján a Műhelyhez tartozó támogatási szerződésben meghatározott ideig kezeli. Amennyiben a támogatási szerződésben meghatározott időtartamról bővebb információt szeretne megtudni, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

Az érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

Az érintett adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

2.4. A FrenÁk Társulat támogatói csoportjával összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja

Önnek, mint támogatónak lehetősége van arra, hogy személyesen is hozzájáruljon a FrenÁk Társulat speciális programjainak megvalósításához. Ön támogathatja a FrenÁk Társulatot alkalmankénti adománnyal, vagy részt vehet a társulat támogatói csoportjában. A támogatói csoport elősegíti a művészi és pedagógiai projektek megvalósulását, amelyek egyébként nem lennének lehetségesek. A támogatók különböző támogatói csomag megvásárlásával támogathatják a FrenÁk Társulatot. A támogatói csomagok különböző ajánlatokat tartalmaznak:

  • TERRE: VIP hírlevelek, speciális jegyértékesítés, kedvezmény a műsorokhoz, VIP hozzáférés az online anyagokhoz

  • FRISSON: TERRE + meghívás próbákra, kedvezmény műhelyekre, jegyfoglalás, tag / támogató nevének közzététele

  • FESTEN: FRISSON + meghívó az évadzáró vacsorára, 4 ingyenes belépő premierre és premierpartikra, meghívás zárt rendezvényekre és nemzetközi túrákra

 

Amennyiben Ön részt kíván venni a támogatói csoportban, úgy várjuk a jelentkezését a https://www.frenak.hu/supportus weboldalon. A jelentkezését követően a FrenÁk Társulat felveszi Önnel a kapcsolatot. Az Ön személyes adatait az adatkezelő a FrenÁk Társulat a támogatása érdekében kezeli.

 

Az adatkezelés várható hatása az érintettre

Az érintett számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a FrenÁk Társulat támogatása és a támogatói csoportba való részvétel érdekében szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány székhely és levelezési cím: 1084 Budapest, Víg utca 11-13. 7/1

e-mail cím: management@frenak.hu

telefonszám: +36 30 617 6939

web: https://www.frenak.hu/

A FrenÁk Társulat képviselője dr. Horváth Nóra.

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A FrenÁk Társulat támogatói. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a FrenÁk Társulat támogatói.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a FrenÁk Társulat támogatása érdekében:

Személyazonosító adatok: támogató neve, címe

Kapcsolattartási adatok: támogató telefonszáma, e-mail címe

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása a jelentkezés függvényében papír alapon vagy elektronikusan történik a https://www.frenak.hu/supportus weboldalon keresztül.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

Ki férhet hozzá az érintett személyes adataihoz

Az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző FrenÁk Társulat és munkatársai, valamint a FrenÁk Társulat tevékenységében megbízási jogviszony alapján részt vevő személyek férhetnek hozzá.

 

Az érintett köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, Ön nem fog tudni részt venni a FrenÁk Társulat támogató csoportjában. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

Az Ön személyes adatait a FrenÁk Társulat a támogató csoportból való kilépésig, vagy az ön visszavonásáig kezeli, ezt követően törlésre kerül.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

Az érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

Az érintett adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

2.5. A FrenÁk Társulat saját termékeinek értékesítésével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja

A FrenÁk Társulat egyedei és saját termékeket készít, melyek megvásárlásával Ön is hozzájárulhat a FrenÁk Társulat támogatásához. Személyes adatait a termékek megrendelése és az Ön megrendelésének teljesítése érdekében kezeljük.

 

Az adatkezelés várható hatása az érintettre

Az érintett számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés FrenÁk Társulat termékeinek megvásárlásához, megrendeléséhez szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány székhely és levelezési cím: 1084 Budapest, Víg utca 11-13. 7/1

e-mail cím: management@frenak.hu

telefonszám: +36 30 617 6939

web: https://www.frenak.hu/

A FrenÁk Társulat képviselője dr. Horváth Nóra.

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Akik a FrenÁk Társulat termékei közül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a FrenÁk Társulat a megrendelések teljesítése érdekében:

 

Személyazonosító adatok: vevő neve

Kapcsolattartási adatok: vevő e-mail címe, telefonszáma

 

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A vásárlóval fennálló szerződés megszűnését követően az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

Ki férhet hozzá az érintett személyes adataihoz

Az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző FrenÁk Társulat és munkatársai, valamint a FrenÁk Társulat tevékenységében megbízási jogviszony alapján részt vevő személyek férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Wix.com Ltd.

Székhely: 40 NAMAL TEL AVIV ST. TEL AVIV L3 6701101

 

Weboldalüzemeltető: 

Cégnév: Wix.com Ltd.

Székhely: 40 NAMAL TEL AVIV ST. TEL AVIV L3 6701101

 

Az érintett köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles a személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fog tudni vásárolni, rendelni a FrenÁk Társulat termékei közül. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

Az érintett adatait a szerződés fennállása alatt kezeljük. A FrenÁk Társulat a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a megrendeléseivel összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

Az érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben társaságunkon keresztül profilalkotás valósul meg. Társaságunk profilalkotást nem végez.

 

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb termékeinket kínáljuk fel, ill. vásárlási szokásaihoz jobban igazodó termékeket tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag vásárlási szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

 

Google: A FrenÁk Társulat a Google LLC. Youtube és a Google LLC. Google DoubleClick szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google LLC. Youtube és a Google LLC. Google DoubleClick cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

 

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google LLC. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google LLC. Adatvédelmi irányelvei a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

 

A Google LLC. weboldalán a Google LLC. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookiek letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

 

A Google adatkezelésének beállításait itt módosíthatja:

https://privacy.google.com.

 

2.6. A FrenÁk Társulat vásárlóinak szállítási adatainak kezelése

  

Az adatkezelés célja

A https://www.frenak.hu/shop weboldalon leadott megrendelésének a FrenÁk Társulat eleget tesz, és a megrendelt árut házhozszállítási szolgáltatása útján juttatja el az Ön részére. A szállítással összefüggésben a FrenÁk Társulat kezeli a vásárlók szállítási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a FrenÁk Társulat eleget tegyen annak a szerződésben vállalt kötelezettségének, hogy a megrendelt árut házhoz szállítja.

 

Az adatkezelés várható hatása az érintettekre

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a https://www.frenak.hu/shop weboldalon történő rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány székhely és levelezési cím: 1084 Budapest, Víg utca 11-13. 7/1

e-mail cím: management@frenak.hu

telefonszám:+36 30 617 6939

web: https://www.frenak.hu/

A FrenÁk Társulat képviselője dr. Horváth Nóra.

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Akik a https://www.frenak.hu/shop weboldalon feltüntetett termékek közül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a FrenÁkTársulat a megrendelések teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok: vevő neve, lakcíme, szállítási címe

Kapcsolattartási adatok: e-mail cím, telefonszám

 

Adatkezelés jogalapja

A vásárló személyes adatainak kezelésének oka, illetve alapja (jogalapja) az, hogy az Ön által online megvásárolt könyvet az Ön által megadott címre elszállítsa, és ezzel a szerződéses kötelezettségét teljesíteni tudja.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

 

Ki férhet hozzá az érintett személyes adataihoz

Az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző FrenÁk Társulat és munkatársai, valamint a FrenÁk Társulat tevékenységében megbízási jogviszony alapján részt vevő személyek férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Wix.com Ltd.

Székhely: 40 NAMAL TEL AVIV ST. TEL AVIV L3 6701101

 

Weboldalüzemeltető:

Cégnév: Wix.com Ltd.

Székhely: 40 NAMAL TEL AVIV ST. TEL AVIV L3 6701101

 

A FrenÁk Társulat szállítási és fuvarozási cégekkel működik együtt. Ezek a cégek adatfeldolgozókként vesznek részt a szállítással összefüggésben megvalósuló adatkezelésben. Ezeknek a cégeknek aFrenÁk Társulat a megrendeléseinek leszállításához szükséges adatain túl, más adatokat nem ad át.

 

Csomagküldés, futárszolgálat:

 

A Szolgáltató neve: FOXPOST Zrt.

A Szolgáltató székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

FOXPOST csomagátvétel: A https://www.frenak.hu/shop weboldalon leadott rendelések kiszállítását a FOXPOST Zrt. (továbbiakban „FOXPOST”) által üzemeltetett csomagátvételi helyeken keresztül is teljesítheti. Amennyiben az Ön megrendelése FOXPOST csomagátvevő helyeken keresztül kerül teljesítésre, úgy az adatait továbbítjuk a FOXPOST részére. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy az Ön megrendelésének házhozszállítását teljesíteni tudjuk és ennek következtében Ön hozzájusson a megrendelt termékekhez. A FOXPOST szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezelésben adatfeldolgozó a FOXPOST Zrt. (Cg. 10-10-020309; székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.).

 

A FOXPOST kapcsán megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban kérem, az alábbi oldalon tájékozódjon: https://www.foxpost.hu/wp-content/uploads/2018/05/01_Adatkezel%C3%A9si-Szab%C3%A1lyzat_2018.pdf?

 

Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis a FrenÁk Társulathoz.

 

Amennyiben adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban a FOXPOST Zrt.- hez.

 

Az érintett köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles házhozszállításhoz szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni rendelni a FrenÁk Társulattól.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

A FrenÁk Társulat a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait a szállítást követően is kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetőek abból a célból, hogy szállítással kapcsolatos igényeivel összefüggésben érvényesíthesse jogos érdekeiket.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

2.7. A FrenÁk Társulat számlázással és könyveléssel összefüggő adatkezelése

 

Az adatkezelés célja

A megvásárolt termékek ellenértékéről a FrenÁk Társulat a hatályos jogszabályok értelmében köteles számlát kiállítani a megrendelői részére. A számlakiállítással összefüggésben A FrenÁk Társulat kezeli a vásárlók számlázási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy A FrenÁk Társulat eleget tegyen annak a jogszabályi kötelezettségének, hogy gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kell kiállítania.

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Akik a https://www.frenak.hu/shop weboldalon feltüntetett termékek közül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a vásárlók.

 

Az adatkezelés várható hatása az érintettekre

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány székhely és levelezési cím: 1084 Budapest, Víg utca 11-13. 7/1

e-mail cím: management@frenak.hu

telefonszám:+36 30 617 6939

web: https://www.frenak.hu/

A FrenÁkTársulat képviselője dr. Horváth Nóra.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli A FrenÁkTársulat a számlakiállítás és könyvelés teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok: vásárló neve, lakcíme, adóazonosító jele/adószám

Kapcsolattartási adatok: e-mail cím, telefonszám

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Ki férhet hozzá az érintett személyes adataihoz

Az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző FrenÁkTársulat és munkatársai, valamint a FrenÁk Társulat tevékenységében megbízási jogviszony alapján részt vevő személyek férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

 

Tárhelyszolgáltató: 

Cégnév: Google LLC.

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043

 

Könyvelés:

Cégnév: SZO-GESTIO KFT.

Székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 22. 4.2.

 

Jogszabályi előírás alapján személyes adatait továbbíthatjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

 

Az érintett köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló köteles a vásárlása kapcsán kiállítandó számlákhoz szükséges adatait megadni, mivel a számla kiállításának kötelezettségét a jogszabály írja elő.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) - (2) bekezdései alapján a számla, illetve annak kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje 8 év.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

2.8. A FrenÁk Társulat panaszkezelésével összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja

A FrenÁk Társulat saját termékeinek értékesítése során szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy Ön a FrenÁk Társulat termékeivel szemben panaszt tehessen. A FrenÁk Társulat az Ön panaszát köteles megvizsgálni, és Önt annak eredményéről tájékoztatni. Személyes adatait az Ön panaszának kezelése érdekében kezeljük.

 

Az adatkezelés várható hatása az érintettre

A vásárló számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a FrenÁk Társulat vásárlóinak panaszának kezeléséhez szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány székhely és levelezési cím: 1084 Budapest, Víg utca 11-13. 7/1

e-mail cím: management@frenak.hu

telefonszám: +36 30 617 6939

web: https://www.frenak.hu/

A FrenÁk Társulat képviselője dr. Horváth Nóra

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A FrenÁk Társulat vásárlói, akik a megvásárolt termékek tekintetében panaszt tesznek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a FrenÁk Társulat a panaszkezelés teljesítése érdekében:

Személyazonosító adat: panasztevő neve, lakcíme

Kapcsolattartáshoz szükséges adat: panasztevő postacíme, telefonszáma

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Ki férhet hozzá az érintett személyes adataihoz

Az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző FrenÁk Társulat és munkatársai, valamint a FrenÁk Társulat tevékenységében megbízási jogviszony alapján részt vevő személyek férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Google LLC.

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043

 

Az érintett köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló köteles a panaszkezeléshez szükséges adatait megadni, mivel a panasz kivizsgálását és az Ön részére címzett válasz megküldési kötelezettségét a jogszabály írja elő.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdései alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvhöz és a FrenÁk Társulat válaszához szükséges adatok megőrzési ideje 5 év.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárló személyes adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

 

 

3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során

Önt mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja. Ebben az adatkezelésben a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány az adatkezelő.

 

Az Önt mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán

- tájékoztatáshoz való jog,

- hozzáféréshez való jog,

- helyesbítéshez való jog,

- törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,

- korlátozáshoz való jog,

- tiltakozáshoz való jog,

- adathordozhatósághoz való joga,

- hozzájárulás visszavonásához való jog,

- panaszjog,

- bírósági jogorvoslathoz való jog.

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

 

Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő. A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül meg kell adnia. A 25 napos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.

 

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható.

 

Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor 25 napon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.

 

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, ill. másodpéldányának törlését.

 

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, ill. valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, ill. az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Tiltakozáshoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

 

 

4. Adatbiztonság

 

Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága

A FrenÁk Társulat informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén találhatóak.

 

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A FrenÁk Társulat a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.

 

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

 

A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

A FrenÁkTársulat és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), ill. természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. A FrenÁk Társulat adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja. A FrenÁk Társulat az informatikai rendszereket tűzfallal és vírusvédelemmel látja el.

 

A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

 

A FrenÁk Társulat az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra a FrenÁk Társulathoz. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében a FrenÁk Társulat megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

 

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

 

Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, ill. tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

 

5. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat

Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?

 

Panaszjog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

 

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A FrenÁk Társulat esetében a tevékenységi helye szerinti bíróság a magyarországi bíróságok. Míg a FrenÁk Társulat székhelye szerint illetékes bíróság a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, ill. speciális hatáskör esetén a Fővárosi Törvényszék.

 

A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

Kártérítési felelősség és sérelemdíj

Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?

 

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.

 

A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.

 

 

6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

7. Kapcsolat

 

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy adatkezelésünk kapcsán az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni,

akkor kérjük, forduljon a FrenÁk Társulat-hez mint adatkezelőhöz.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány

székhely és levelezési cím: 1084 Budapest, Víg utca 11-13. 7/1.

e-mail cím: management@frenak.hu

telefonszám: +36 30 617 6939

web: https://www.frenak.hu/

A FrenÁk Társulat képviselője dr. Horváth Nóra.

bottom of page